VILKÅR FOR BRUG

VIGTIGT! LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OG BETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM. DETTE ER EN KONTRAKT. VED BRUG AF DETTE WEBSTED ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG BETINGELSERNE FOR DENNE AFTALE. Brug ikke dette websted, hvis du er uenig i nogen af nedenstående vilkår eller ikke kan acceptere at blive forpligtet af dem.

Dette websted drives af: Paramount Picures International Ltd ("Selskabet" eller "vi", "os", eller "vores"). Brugen af dette websted ("Webstedet") er underlagt følgende vilkår og betingelser ("Vilkårene"). Vilkårene gælder for samtlige af Selskabet drevne websteder (medmindre et bestemt websted indeholder andre retningslinjer og vilkår for brug; i så fald gælder de andre retningslinjer). Ved at besøge dette Websted og/eller acceptere informationer fra dette Websted accepterer du samtidig disse Vilkår. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at ændre Vilkårene, og du accepterer at være bundet af sådanne ændringer. Vi offentliggør ændringer her, så tjek Webstedet regelmæssigt. Såfremt du fortsætter med at bruge Webstedet efter offentliggørelsen af ændringer i Vilkårene, accepterer du at være bundet af ændringerne. Se venligst også Webstedets Persondatapolitik.

Indhold

Dette Websted og dets nuværende eller fremtidige indhold, såsom artikler, synspunkter, anden tekst, oversigter, vejledninger, fotografier, illustrationer, billeder, video- og lydklip og reklametekster samt varemærker, logoer, domænenavne, varebetegnelser, servicemærker og al ophavsretsbeskyttelsesværdigt materiale (herunder kilde- og objektkode) og/eller enhver form for immaterielle rettigheder (samlet benævnt "Materialet") tilhører eller er licenseret til Selskabet eller tredjemand og er beskyttet mod uberettiget brug, kopiering og udbredelse ved ophavsrets-, varemærke-, markedsførings- og anden lovgivning og ved internationale traktater.

Selskabet giver dig en personlig, genkaldelig, ikke-eksklusiv og uoverdragelig ret til at besøge og bruge Webstedet og én kopi af udvalgte materialer, som stilles til rådighed for dig (herunder uden begrænsning spil, videoklip, pauseskærme og baggrundsbilleder) udelukkende til ikke-kommerciel brug under iagttagelse af disse Vilkår, og under forudsætning af, at du overholder samtlige meddelelser om ejendomsretlig beskyttelse ved ophavsret og øvrige immaterielle rettigheder indeholdt i Materialet. ENHVER UBERETTIGET BRUG, KOPIERING, GENGIVELSE, ÆNDRING, OFFENTLIGGØRELSE, GENUDSENDELSE, UPLOADING, TILRETNING, DOWNLOADING, OPSLAG, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, DUPLIKERING ELLER ANDEN MISBRUG AF MATERIALET ER STRENGT FORBUDT. Du accepterer ikke at bruge Materialet til ulovlige formål og ikke at krænke Selskabets eller tredjemands rettigheder. Vær opmærksom på, at Selskabet vil tage alle nødvendige retsskridt for at håndhæve sine rettigheder. Selskabet er til ethvert tidspunkt berettiget til at tilføje, ændre, nedlægge, fjerne eller suspendere hele eller dele af Materialet uden varsel og uden ansvar.

Indlæg

Du giver hermed Selskabet en afgiftsfri og uopsigelig licens til at bruge eller behandle alt indhold, som du indsender eller lægger på dette Websted (herunder uden begrænsning kunstneriske værker, kommentarer, video- eller lydmateriale, opslag eller skriftligt indhold) ("Indlæg") i hele verden og på ethvert medie, som Selskabet efter eget skøn finder passende. Du giver hermed afkald på samtlige såkaldte "ideelle rettigheder", du måtte have til dine Indlæg. Du bekræfter, at ethvert Indlæg er skabt af dig og ikke krænker, uretmæssigt tilegner sig eller er i strid med andres rettigheder, herunder uden begrænsning immaterielle rettigheder, offentliggørelsesret og ret til beskyttelse af privatlivets fred eller andre former for ejendomsret. Du erklærer dig indforstået med at underskrive samtlige dokumenter og tage samtlige skridt, som Selskabet måtte finde nødvendig for at opnå formålet med disse Vilkår. Du erklærer dig indforstået med og forstår, at Selskabet ikke er forpligtet til at gøre brug af Indlæg, du sender til Selskabet via Webstedet eller på anden måde, og du er ikke berettiget til at gennemtvinge en sådan brug.

Retningslinjer for indsendelse af uopfordrede bidrag

Selskabet tager ikke imod uopfordret indsendte manuskripter/ideer eller treatments for film, fjernsynsprogrammer, websider eller produkter og serviceydelser ("Bidrag"). Hensigten med disse retningslinjer er at undgå muligheden for fremtidige misforståelser, når projekter udviklet af eller på vegne af Selskabets medarbejdere måtte forekomme andre at ligne deres egne kreative ideer eller materialer. Indsend ikke uopfordret sådanne Bidrag til Selskabet gennem dette Websted eller på anden måde.

Såfremt du alligevel indsender Bidrag via dette Websted, anerkender du samtidigt med hensyn til ethvert krav, du måtte have i forbindelse med eller i anledning af Selskabets faktiske eller påståede udnyttelse eller brug af Bidrag, at den skade, der eventuelt måtte være opstået som følge deraf, ikke er uopretteligt eller på anden måde tilstrækkelig til at berettige dig til at kræve nedlæggelse af forbud eller andre retsmidler eller til på nogen måde at forbyde produktionen, distributionen, fremvisningen eller anden udnyttelse af en produktion, der er baseret på eller påstås at være baseret på Bidraget, og dine rettigheder og beføjelser vil i så fald være strengt begrænset til at søge erstatning ad rettens vej.

Brugerfora

Fora, elektroniske bulletin boards, chat rooms og andre interaktive mødesteder, som tilbydes på Webstedet, ("Brugerfora"), stilles til rådighed for at give brugerne et forum til at give udtryk for deres synspunkter og dele deres ideer og oplysninger med andre. Selskabet fører ikke tilsyn med, bifalder ikke og er ikke ansvarlig for indholdet af disse meddelelser eller de holdninger og synspunkter, brugerne af Brugerforaerne giver udtryk for. Selskabet forbeholder sig retten til, men er ikke forpligtet til, efter eget skøn helt eller delvist at slette, flytte eller redigere i indhold, som du af en hvilken som helst grund har indsendt til Webstedet.

Begrænsninger i brug

Dette Websted må udelukkende bruges til personlige, ikke-kommercielle formål. Det er forbudt at bruge Webstedet til formål for at markedsføre og/eller generere indtægter til dig, din virksomhed, tredjemand eller tredjemands virksomhed.

Du accepterer, at Webstedet, herunder Brugerfora, ikke må anvendes til:
at chikanere, forfølge eller på anden måde misbruge en anden bruger,
at overføre, sende, uploade eller distribuere indhold eller på anden måde at gøre indhold tilgængelig, som er falsk, generende, truende, grov, skadevoldende, æreskrænkende, injurierende, nedsættende (herunder nedsættende om Selskabet), vulgært, sjofelt, pornografisk, eller som fremmer vold, racehad, terrorisme eller ulovlige handlinger, eller som på anden måde er anstødelig (som afgjort efter Selskabets eget skøn),
at overføre, sende, uploade eller distribuere indhold eller på anden måde at gøre indhold tilgængelig, som er ulovlig eller krænker andres patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, offentliggørelsesret, ret til privatlivets fred, ophavsret, andre immaterielle rettigheder eller øvrige rettigheder,
at overføre, sende, uploade eller distribuere indhold eller på anden måde at gøre indhold tilgængelig, som indeholder vira, trojanske heste eller andre skadegørende eller ødelæggende filer eller materiale, som forstyrrer, ødelægger eller begrænser funktionaliteten af computersoftware, -hardware eller telekommunikationsmateriale eller – udstyr på dette Websted, eller som forstyrrer tredjemands uafbrudte brug og nydelse af Webstedet,
at udgive sig for en anden person eller enhed eller på anden måde at skjule oprindelsen af indhold overført via Webstedet eller til Selskabet, herunder at forfalske headerne på TCP/IP-pakker eller dele af oplysningerne i headerne i overførsler til Webstedet, uanset årsag,
at overføre, sende, uploade eller distribuere indhold eller på anden måde at gøre indhold tilgængelig på Webstedet, som udgør eller indeholder personlig reklame, salgsbreve og reklamer, spam, kædebreve, pyramidesalg eller tilbud om salg af produkter eller serviceydelser, undtaget i områder, der måtte være specifikt udpeget til sådanne formål,
at overtræde gældende kommunal, national eller international lovgivning, regler eller forskrifter, eller
at samle, lagre og/eller identificere private eller personlige oplysninger om brugere.

DISCLAIMER

DETTE WEBSTED OG ALT MATERIALE OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER PÅ WEBSTEDET DISTRIBUERES "SOM DET ER OG FOREFINDES", "I DEN STAND DET FOREFINDES I" OG "MED ALLE FEJL" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER MEN UDEN BEGRÆNSNING GARANTI FOR RETTIGHEDER ELLER STILTIENDE GARANTI FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER ELLER FORMÅLSEGNETHED, ELLER GARANTIER, DER FØLGER AF LOVGIVNINGEN ELLER PRAKSIS ELLER ANVENDELSE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING STILTIENDE GARANTIER I DEN UDSTRÆKNING DETTE FØLGER AF LOVGIVNINGEN.

Selskabet og dets moderselskaber, associerede selskaber, datterselskaber, licensgivere og transporthavere giver ingen erklæringer eller garantier angående fuldstændighed, nøjagtighed, gyldighed eller tilstrækkelighed af oplysninger, fakta, synspunkter, meninger, erklæringer eller anbefalinger på dette Websted og/eller i materialet. Henvisninger til tredjemands produkter, processer, publikationer eller tjenester fra tredjemand ved nævnelse af varebetegnelse, domænenavn, varemærke, servicemærke, logo, fabrikant osv. udgør eller indebærer ikke Selskabets eller dets moderselskabers, associerede selskabers, datterselskabers, licensgiveres eller transporthaveres accept eller anbefaling heraf. Opfattelser eller synspunkter blandt brugere af dette Websted udgør eller afspejler ikke nødvendigvis Selskabets, dets moderselskabers, associerede selskabers, datterselskabers, licensgiveres eller transporthaveres opfattelser eller synspunkter. Brugere er ansvarligere for at søge råd fra professionelle, hvor dette er nødvendigt, angående oplysninger, synspunkter, råd eller indhold, der er tilgængelige på dette Websted.

Der kan forekomme brud på sikkerheden på internettet. Selskabet og dets moderselskaber, associerede selskaber, datterselskaber, licensgivere og transporthavere er ikke ansvarlige for skade på brugeres computere som følge af et sådant sikkerhedsbrud eller som følge af virus, programfejl, uautoriserede indgreb, bedrageri, undladelser, afbrydelser, sletning, mangler, forsinkelser i drift eller dataoverførsel, afbrudte computerforbindelser eller tekniske fejl osv. Vær desuden opmærksom på, at det kan være usikkert at sende e-mails over internettet og tag dette i betragtning, før du sender oplysninger til Selskabet pr. e-mail. Selskabet og dets moderselskaber, associerede selskaber, datterselskaber, licensgivere og transporthavere giver ingen erklæringer eller garantier angående egnetheden, funktionaliteten, tilgængeligheden eller driften af dette Websted. Dette Websted kan være midlertidigt ude af drift på grund af vedligeholdelse eller fejl i computerudstyr.

ANSVARSFRASKRIVELSE

DU ACCEPTERER, AT SELSKABET OG DETS MODERSELSKABER, ASSOCIEREDE SELSKABER, DATTERSELSKABER, LICENSGIVERE OG TRANSPORTHAVERE OG DERES RESPEKTIVE MEDARBEJDERE SAMT BESTYRELSES- OG DIREKTIONSMEDLEMMER (SAMLET BENÆVNT DE "ANSVARSFRIE PARTER") IKKE HAR NOGEN FORM FOR ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG, HVERKEN UDEN FOR ELLER INDEN FOR KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDET, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ERSTATNING FOR DIREKTE, SÆRLIGE, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER PØNALERSTATNING OPSTÅET SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DETTE WEBSTED, BRUGERFORA, MATERIALET ELLER EVENTUELLE FEJL ELLER UNDLADELSER I DEN TEKNISKE DRIFT AF MATERIALET, EJ HELLER HVIS VI ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOMME PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADESERSTATNINGER, HVADENTEN DE HELT ELLER DELVIST SKYLDES UAGTSOMHED, NATURKATASTROFER, NEDBRUD I TELEKOMMUNIKATIONSUDSTYR, TYVERI ELLER ØDELÆGGELSE AF ELLER ULOVLIG INDTRÆNGEN PÅ DETTE WEBSTED ELLER I OPLYSNINGER ELLER PROGRAMMER FORBUNDET HERMED.

SKADESLØSHOLDELSE

NÅR DU BRUGER DETTE WEBSTED, ACCEPTERER DU AT SKADESLØSHOLDE, FORSVARE OG FRIHOLDE SELSKABET OG DETS MODERSELSKABER, ASSOCIEREDE SELSKABER, DATTERSELSKABER, LICENSGIVERE OG TRANSPORTHAVERE OG DERES RESPEKTIVE MEDARBEJDERE SAMT BESTYRELSES- OG DIREKTIONSMEDLEMMER I FORBINDELSE MED KRAV REJST AF TREDJEMAND, PÅSTÅEDE KRAV, PÅKRAV, SØGSMÅLSGRUNDLAG, RETSAFGØRELSER, SKADESERSTATNING, TAB, ERSTATNINGSANSVAR ELLER FORPLIGTELSER, SAMTLIGE OMKOSTNINGER OG UDGIFTER I FORBINDELSE MED RETSSAGER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING RIMELIGE ADVOKATHONORARER, SOM MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED OVERTRÆDELSE FRA DIN SIDE AF DISSE VILKÅR FOR BRUG AF WEBSTEDET, UNDER DIT MEDLEMSKAB ELLER VIA HARDWARE EJET ELLER KONTROLLERET AF DIG. DU ER FORPLIGTET TIL AT SAMARBEJDE I DEN UDSTRÆKNING DET RIMELIGT KRÆVES I FORBINDELSE MED BEHANDLINGEN AF KRAV REJST MOD SELSKABET. SELSKABET FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL FOR EGEN REGNING AT PÅTAGE SIG DET FULDE FORSVAR OG DEN FULDE KONTROL MED SAGER DÆKKET AF DIN SKADESLØSHOLDELSESFORPLIGTELSE, OG DU ER IKKE BERETTIGET TIL AT INDGÅ FORLIG I SAGER UDEN SELSKABETS SKRIFTLIGE SAMTYKKE.

Linkpolitik

Der gælder følgende regler for linking til dette Websted fra andre websider: Alle links skal være til startsiden af dette Websted og skal være tekstlinks, medmindre andet er godkendt skriftligt af en af Selskabet befuldmægtiget repræsentant. Sådanne links må, efter Selskabets vurdering, ikke være skadelige eller potentielt skadelige, udvande eller på anden måde negativt påvirke Selskabets goodwill eller nogen af dets forretningsnavne mærker eller immaterielle rettigheder eller give det indtryk, at dit websted og/eller din organisation er sponsoreret, støttet, tilknyttet og/eller associeret med Selskabet. Det er ikke tilladt at "frame" dette Websted eller på nogen måde ændre sidens immaterielle rettigheder eller Materialet. Det er ikke tilladt at linke til dette Websted fra et websted, der er ulovligt, krænkende eller anstødeligt, som opfordrer til voldelige eller ulovlige handlinger, som indeholder racistiske udtryk, som er injurierende, ærekrænkende, forargelig eller provokerende, eller som på anden måde, efter Selskabets skøn, kan anses for at være upassende. Selskabet forbeholder sig retten til efter eget skøn til enhver tid at slette links fra ethvert websted, uanset årsag.

Selskabet er ikke ansvarlig for indholdet eller driften af nogen del af internettet herunder andre sider, som linker til dette Websted, eller sider hvorfra der kan opnås adgang til dette Websted. Brugere bedes informere Selskabet om eventuelle fejl eller upassende materiale fundet på websider, til hvilke dette Websted er eller kan være linket.

Markedsføring

Dette Websted kan indeholde konkurrencer og/eller andet markedsføringsmateriale, som er underlagt særlige regler. Det er dit ansvar at læse sådanne regler for at afgøre, om du vil og er berettiget til at deltage, registrere dig og/eller tilmelde dig sådanne konkurrencer eller markedsføring. Ved at tilmelde dig konkurrencer eller markedsføring accepterer du at overholde regler og beslutninger fra eventuelle sponsorer anført heri. Disse regler og beslutninger er endelige og bindende i alle henseender.

Personlige oplysninger

På visse områder af Webstedet kan det være nødvendigt at registrere sig eller på anden måde afgive oplysninger for at kunne anvende visse funktioner eller få adgang til et bestemt indhold. Dette Websteds procedurer for håndtering af personlige oplysninger er angivet i Selskabets persondatapolitik. Afgivelsen af oplysningerne er fuldstændig frivillig, men hvis du vælger ikke at afgive oplysningerne, vil du muligvis opleve, at der vil være indhold, du ikke kan få adgang til, eller funktioner på Webstedet, som du ikke kan anvende. Når du afgiver oplysninger på Webstedet, accepterer du kun at afgive sande, præcise, opdaterede og fuldstændige oplysninger.

Registrering

Når du registrerer dine oplysninger på Webstedet, påtager du dig ansvaret for alle aktiviteter, der foretages via din konto eller dit eventuelle password, og accepterer ikke at sælge eller på anden måde overdrage dit medlemskab eller eventuelle rettigheder i henhold til dit medlemskab. Du er ansvarlig for at holde eventuelle passwords hemmelige og for at begrænse adgangen til din computer, så du sikrer, at uvedkommende ikke får adgang til den password-beskyttede del af Webstedet ved at bruge dit navn helt eller delvist. Selskabet forbeholder sig retten til efter eget skøn at opsige medlemskabet og/eller nægte en person adgang til Webstedet uanset årsag.

Webstedet drives i Danmark

Selskabet driver dette Websted i Danmark. Det er muligt, at oplysninger på dette Websted ikke er egnet til eller tilgængelige i andre lande, og adgang til dette Websted fra lande, hvor indholdet af Webstedet kan være ulovligt, er ikke tilladt. Hvis du besøger dette Websted fra andre lande, gør du det på eget initiativ, og du alene er ansvarlig for overholdelse af gældende national lovgivning. Disse Vilkår fortolkes i overensstemmelse med og er underlagt dansk ret. Du accepterer hermed at være underlagt de danske domstoles enekompetence i ethvert søgsmålsgrundlag som har forbindelse med eller er opstået som følge af disse Vilkår eller dette Websted.

Overtrædelser og andre politikker

Selskabet afgør efter eget skøn, om du overholder Vilkårene, og Selskabets beslutning er endelig og bindende. Overtrædelse af disse Vilkår kan resultere i begrænsninger i din adgang til hele eller dele af Webstedet og kan blive anmeldt til de retshåndhævende myndigheder. Afvigelser fra disse Vilkår er kun gyldige, hvis der foreligger skriftlig aftale herom underskrevet af en af Selskabet bemyndiget repræsentant. Selskabet forbeholder sig retten til at ændre eller lukke Webstedet eller dele heraf (inklusive Brugerfora) uden forudgående varsel til dig eller tredjemand. Ved opsigelse af dit medlemskab eller din adgang til Webstedet eller på krav herom fra Selskabet er du forpligtet til at destruere materiale fra dette Websted og al relateret dokumentation samt alle kopier og installationer heraf. Vær opmærksom på, at Selskabet vil tage alle nødvendige retsskridt for at håndhæve sine rettigheder.

Såfremt en bestemmelse i disse Vilkår erklæres ugyldig af en kompetent domstol, skal dette ikke berøre Vilkårene i øvrigt. De heri anvendte overskrifter er alene medtaget af hensyn til læsningen af Vilkårene og har således ingen juridisk betydning.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller bekymringer hvad angår vores Websted eller disse Vilkår, er du velkommen til at kontakte os ved henvendelse til Paramount Pictures International Limited, 45 Beadon Road, Hammersmith, London, W6 0EG, UK.

Sidste opdatering af disse Vilkår fandt sted den 03.03.07.